Son Güncelleme: 15.12.2017

Diğer

2017 Konu Dizini

Turk J Ophthalmol 2017;47(6):-

2017 Konu Dizini

Açık glob yaralanması / Open globe injury.................... 18

Aflibercept / Aflibercept................................................... 133

Ağrı / Pain........................................................................... 113

Akut retinal nekroz / Acute retinal necrosis................. 174

Alfa1 blokör / Alpha1 blocker......................................... 186

Altın ağırlık / Gold weight................................................ 149

Altıncı sinir paralizisi / Sixth nerve palsy......................... 47

Ambliyopi / Amblyopia.................................................. 28,74

Anizometropi / Anisometropia..................................... 28,74

Anormal baş pozisyonu / Abnormal head position..... 211

Anterior iskemik optik nöropati / Anterior ischemic optic neuropathy........ 267

Anterior üveit / Anterior uveitis....................................... 110

Anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü / Anti-vascular endothelial growth factor........ 331

Antitüberküloz tedavi / Anti tubercular therapy............ 89

Atipik hemolitik üremik sendrom / Atypical hemolytic uremic syndrome ........ 348

Az görme / Low vision....................................................... 216

Az görme yardım cihazları / Low vision aids............... 216

Bakteriyel keratit / Bacterial keratiti............................. 161

Behçet üveiti / Behçet’s uveitis........................................ 261

Bevacizumab / Bevacizumab.......................................... 144

Biyofilm / Biofilm................................................................. 68

Blefaropitozis / Blepharoptosis....................................... 235

Cep telefonu / Cell phone................................................ 130

Çocuk / Pediatric............................................................... 247

Çok noktalı lazerler / Conventional lasers...................... 34

Dalış / Diving...................................................................... 296

Dekompresyon cerrahisi / Decompression surgery........ 94

Deksametazon / Dexamethasone............................ 156,274

Deneysel katarakt / Experimental cataract.................. 309

Derin anterior lameller keratoplasti / Deep anterior lamellar keratoplasty ........ 63

Descemet membranı / Descemet’s membrane................. 63

Diabetes mellitus / Diabetes mellitus................................ 85

Dirençli / Recalcitrant....................................................... 274

Dissosiye optik sinir lifi tabakası / Dissociated optic nerve fiber layer........138

Diyabet / Diabetic.............................................................. 274

Diyabetik maküla ödemi / Diabetic macular edema.. 156

Diyabetik retinopati / Diabetic retinopathy.................... 85

Diyabetik retinopati tedavisi / Diabetic retinopathy treatment........ 34

Eculizumab / Eculizumab................................................. 348

Ekrin / Eccrine.................................................................... 113

Endemik bölge / Endemic area........................................ 169

Endoftalmi / Endophthalmitis............................................. 9

Fasiyal paralizi / Facial paralysis................................... 149

Fiks kombinasyon antiglokomatöz ilaçlar / Fixed combination antiglaucoma medications........ 198

Floresein anjiyografi / Fluorescein angiography........ 298

Fluosinolon asetonid / Fluocinolone acetonide........... 156

Foster / Foster....................................................................... 47

Fotopik / Photopic............................................................... 80

Fovea hipoplazisi / Foveal hypoplasia.......................... 306

Fundus otoflöresans / Fundus autofluorescence......... 306

Fundus otofloresan görüntüleme / Fundus autofluorescence imaging................................................................................ 298

Fungal keratit / Fungal keratitis..................................... 344

Ganglion hücre-iç pleksiform tabaka / Ganglion cell-inner plexiform layer........ 138

Gen tedavisi / Gene therapy............................................. 338

Glokom / Glaucoma.................................................. 119,267

Goldmann aplanasyon tonometresi / Goldmann applanation tonometry  ........ 1

Gonyoskopi / Gonioscopy..................................................... 5

Görme azlığı / Visual impairment..................................... 18

Görme engelli / Visually impaired................................... 216

Görme işlevi / Visual function............................................ 80

Görme keskinliği / Visual acuity........................... 133,2016

Görüntüleme / Imaging..................................................... 130

Göz hekimleri / Ophthalmologist.................................... 320

Göz içi basıncı / Intraocular pressure.................... 192,198

Göz içi enflamasyon / Intraocular inflammation.......... 52

Göz içi lens / Intraocular lenses......................................... 68

Graft-versus-Host hastalığı / Graft-versus-Host disease 344

Graves orbitopati / Graves’ orbitopathy.......................... 42

Hasta uyumu / Patient compliance............................... 205

Herediter retina distrofileri / Hereditary retinal dystrophies.................................................................. 302,338

Hidrofilik / Hydrophilic....................................................... 68

Hidrofilik akrilik göz içi lensi / Hydrophilic acrylic intraocular lens ........ 221

Hidrofobik / Hydrophobic.................................................. 68

Hidrokistoma / Hidrocystoma......................................... 113

Histoplazmozis / Histoplasmosis.................................... 115

Hodgkin lenfoma / Hodgkin’s lymphoma..................... 110

İmmünomodülatuvar tedavi / Immunomodulatory treatment   89

İmplant / Implant............................................................... 274

İntraoküler lens dislokasyonu / Intraocular lens dislocation    106

İntravenöz lipit solüsyonu / Intravenous lipid solution 320

İntravitreal deksametazon implant / Intravitreal dexamethasone implant........ 331

İntravitreal enjeksiyon / Intravitreal injection.... 115,205

İntravitreal kortikosteroid / Intravitreal corticosteroid 156

İntravitreal ranibizumab / Intravitreal ranibizumab.. 243

İris / Iris................................................................................ 231

İş kazası / Work accident................................................... 18

İşe bağlı göz yaralanması / Work-related eye injury.... 18

Jukstafoveal telenjiektazi / Juxtafoveal telangiectasia 144

Kapak lezyonları / Eyelid lesions................................... 226

Kapak malpozisyonu / Eyelid malposition.................. 149

Kapsül germe halkası / Capsule tension ring............... 106

Kapsül kontraksiyon sendromu / Capsule contraction syndrome...106

Kapsüler biyouyumluluk / Capsular biocompatibility 221

Karbonik anhidraz I / Carbonic anhydrase I.................. 85

Karbonik anhidraz II / Carbonic anhydrase II............... 85

Karotis arter hastalığı / Carotid artery disease............ 326

Karotis arter stenozu / Carotid artery stenosis............. 192

Katarakt cerrahisi / Cataract surgery............................ 221

Kedi tırmığı hastalığı / Cat scratch disease....................... 9

Keratokonus / Keratoconus............................................. 255

Klinik çalışmalar / Clinical studies................................ 338

Koherens / Coherence....................................................... 231

Kontrast duyarlık / Contrast sensitivity...................... 7480

Konvansiyonel lazerler / Multispot lasers....................... 34

Kornea / Cornea................................................................. 292

Kornea aberasyonları / Corneal aberrations............... 249

Kornea dansitometre / Corneal densitometry.............. 125

Kornea endotel hücre yoğunluğu / Cornea endothelial cell density.................................................................................. 255

Kornea kalınlığı / Corneal thickness........................ 24,315

Kornea topografisi / Corneal topography..................... 125

Korneal kolajen çapraz bağlama / Corneal collagen crosslinking......................................................................... 161

Korneal tomografi / Corneal tomography.................... 255

Koroid-retina kalınlığı / Choroidal-retinal thickness. 315

Koroidal neovaskülarizasyon / Choroidal neovascularization.................................................... 115,243

Koroidal osteom / Choroidal osteoma........................... 243

Kortikosteroid / Corticosteroid....................................... 238

Kök hücre nakli / Stem cell transplantation................. 285

Körlük / Blindness........................................................ 18,216

Kristalin keratopati / Crystalline keratopathy.............. 344

Kronik konjonktivit / Chronic conjunctivitis............... 226

Kurşun kalem / Pencil lead................................................ 52

Kuru göz / Dry ey.......................................................... 24,344

Kültüre edilmiş hücreler / Cultured cells........................ 285

Lagoftalmos / Lagophthalmos........................................ 149

Lakrimal bez / Lacrimal gland........................................ 165

Latent tüberküloz / Latent tuberculosis........................... 89

Limbal kök hücre yetmezliği / Limbal stem cell deficiency...............285

Lokal anestezi toksisite sendromu / Local anesthesia toxicity syndrome ...............320

Maküla / Macula.................................................................. 28

Maküla deliği / Macular hole.................................. 138,351........

Maküler çökertme / Macular buckle.............................. 351

Maküler ödem / Macular edema............................. 110,331

Maküler telenjektazi tip-2 / Macular telangiectasia type-2       279

Mantle hücreli lenfoma / Mantle cell lymphoma......... 235

Melanom / Melanoma....................................................... 231

Mikrotropya / Microtropia................................................. 74

Molluskum kontagiosum / Molluscum contagiosum.. 226

Morfolojik değişiklikler / Morphological changes...... 255

Multifokal serpijinoid koroidit / Multifocal serpiginoid choroiditis............................................................................. 89

Nefropati / Nephropathy.................................................. 292

Nistagmus / Nystagmus..................................................... 211

Non-kontakt tonometri / Non-contact tonometry............ 1

Nöroretinit / Neuroretinitis................................................... 9

Oftalmopleji / Ophthalmoplegia..................................... 235

Oftoselfi / Ophthoselfie..................................................... 130

Oküler / Ocular................................................................... 211

Oküler barotravma / Ocular barotrauma...................... 296

Optik / Optical.................................................................... 231

Optik koherens tomografi / Optic coherence tomography.............. 28,59,119,261,267,298,306,315,326

Optik koherens tomografi anjiyografi / Optic coherence tomography angiography ...............279

Optik nöropati / Optic neuropathy...................................... 9

Optik pit / Optic pit.............................................................. 56

Optik pit makülopati / Optic pit maculopathy................ 56

Orbita / Orbit................................................................ 113165

Ölçüm / Measurement....................................................... 247

Ön segment / Anterior segment............................ 5,130,186

Ön segment iskemisi / Anterior segment ischemia......... 47........

Önleme / Prevention.......................................................... 296

Pediatrik göz içi basıncı / Pediatric intraocular pressure 1

Penetran keratoplasti / Penetrating keratoplasty.......... 63........

Pigment epiteli dekolmanı / Pigment epithelial detachment      133

Pitozis / Ptosis..................................................................... 113

Polikistik over sendromu / Polycystic ovary syndrome. 24

Polipoidal koroidal vaskülopati / Polypoidal choroidal vasculopathy....................................................................... 355

Posterior polar santral koroidal distrofi / Posterior polar central choroidal dystrophy ...............298

Posterior üveit / Posterior uveitis.................................... 110

Primer açık açılı glokom / Primary open-angle glaucoma........ 198

Prognoz / Prognosis........................................................... 174

Propitozis / Proptosis........................................................... 94

Pseudoeksfoliasyon / Pseudoexfoliation...................... 106

Psoriazis / Psoriasis.............................................................. 42

Psödoeksfoliyasyon sendromu / Pseudoexfoliation syndrome  5

Purtscher benzeri retinopati / Purtscher-like retinopathy 348

Purtscher retinopati / Purtscher retinopathy................. 348

Radyoterapi / Radiotherapy.............................................. 94

Ranibizumab / Ranibizumab................................... 115,205

Renal hücreli kanser / Renal cell carcinoma................ 180

Renkli Doppler ultrasonografi / Color Doppler ultrasound 192

Retina / Retina...................................................................... 59

Retina arter tıkanıklığı / Retinal artery occlusion......... 59

Retina dekolmanı / Retinal detachment........................ 351

Retina sinir lifi / Retinal nerve fiber layer........................ 28

Retina sinir lifi tabakası / Retinal nerve fiber layer 267,326

Retina sinir lifi tabakası kalınlığı / Retinal nerve fiber layer thickness...............192

Retinal anjiyomatöz proliferasyon / Retinal angiomatous proliferation ...............355

Retinal hemanjiyoblastom / Retinal hemangioblastoma 180

Retinal infiltrat / Retinal infiltrate...................................... 9

Retinal ven tıkanıklığı / Retinal vein occlusion.......... 331

Retinoskizis / Retinoschisis.............................................. 119

Rituksimab / Rituximab...................................................... 42

Romatoid artrit / Rheumatoid arthritis.................. 125,315

Santral kornea kalınlığı / Central corneal thickness....... 1

Santral retina kalınlığı / Central retinal thickness...... 133........

Santral seröz koryoretinopati / Central serous chorioretinopathy 238

Sarkoidoz / Sarcoidosis.................................................... 165

Selektif lazer trabeküloplasti / Selective laser trabeculoplasty 198

Selfi / Selfie......................................................................... 130

Serpijinöz koroidit / Serpiginous choroiditis.................. 89

Sesamol / Sesamol............................................................. 309

Sistinozis / Cystinosis........................................................ 292

Sklera kalınlığı / Scleral thickness.................................. 315

Sodyum selenit / Sodium selenite................................... 309

Spektral domain optik koherens tomografi / Spectral domain optic coherence tomography...............279,302

Speküler mikroskopi / Specular microscopy................. 255

Spontan regresyon / Spontaneous regression................. 56

Staphylococcus epidermidis / Staphylococcus epidermidis ............... 68

Stent / Stenting .................................................................. 192

Steroid tedavisi / Steroid therapy...................................... 94

Subkonjonktival hemoraji / Subconjunctival haemorrhage      296

Suborbikülaris okuli yağ yastığı / Suborbicularis oculi fat pad. 149

Subretinal neovaskülarizasyon / Subretinal neovascularization 144

Susac sendromu / Susac syndrome................................... 59

Şaşılık / Strabismus........................................................... 211

Tanı / Diagnosis................................................................... 59

Tedavi / Treatment..................................................... 174,205

Tiroid oftalmopati / Thyroid ophthalmopathy............... 94

Tomografi / Tomography................................................. 231

Tono-Pen tonometri / Tono-Pen tonometry....................... 1

Tonometre / Tonometer.................................................... 247

Topografi / Topography................................................... 249

Transpozisyon cerrahisi / Transposition surgery........... 47

Triamsinolon asetonid / Triamcinolone acetonide...... 156

Trombotik mikroanjiyopati / Thrombotic microangiopathy     348

Tüberküloz / Tuberculosis................................................ 169

Ultrason biyomikroskopi / Ultrasound biomicroscopy 186

Ultraviyole-A / riboflavin / Ultraviolet-A / riboflavin. 161

Unilateral keratokonus / Unilateral keratoconus........ 249

Uveal biyouyumluluk / Uveal biocompatibility.......... 221

Üveit / Uveitis..................................................................... 169

Valasiklovir / Valacyclovir............................................... 174

Vitreomaküler ara yüzey / Vitreomacular interface... 261

Vogt-Koyanagi-Harada hastalığı / Vogt-Koyanagi-Harada disease.................................................................................. 238

Von Hippel-Lindau sendromu / Von Hippel-Lindau syndrome.............................................................................. 180

X’e bağlı juvenil retinoskizis / X-linked juvenile retinoschisis........................................................................ 302

Yabancı cisim / Intraocular foreign body....................... 52

Yan etki / Side effects.......................................................... 34

Yaş / Age................................................................................ 80

Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu / Age-related macular degeneration...............205,355

Yüksek miyopi / High myopia    351